Terms and Conditions for Participating in the Winter Engagement Campaign ‘Show your Colors’

No purchase or payment of any kind is necessary to enter or win. A purchase will not improve your chances of winning. Only valid for Poland.
Regulamin uczestnictwa w konkursie dla kibiców organizowanym w ramach zimowej kampanii‘Show your Colors’

Aby wziąć udział w konkursie, czy też wygrać nagrodę, nie jest konieczne dokonanie jakiegokolwiek zakupu lub płatności. Zakup nie wpływa na szanse zwycięstwa. Ważne tylko na terytorium Polski.

1. Content

1. Konkurs
1.1 DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, Guiollettstraße 44-46, 60325 Frankfurt/Main, Germany, ("DFL") conducts an online Contest to celebrate fan rituals from around the world giving them the opportunity to show their love and support for their Bundesliga team ("Contest") on DFL’s broadcaster ELEVEN SPORTS’ Polish-language official accounts at the social media platforms Facebook, Twitter and Instagram. The participation in the Contest and how it is conducted are governed by these Terms and Conditions ("Ts&Cs") which the participant ("User") recognizes as binding upon the User by participating in the Contest. 1.1 DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, z siedzibą mieszczącą się przy Guiollettstraße 44-46, 60325 we Frankfurcie n. Menem, w Niemczech, („DFL”) organizuje konkurs internetowy, którego tematem są rytuały fanów piłki nożnej z całego świata, i który daje im możliwość okazania, jak bardzo są przywiązani do swojego ulubionego klubu Bundesligi oraz jak mu kibicują („Konkurs”). Odpowiedzi konkursowe mają być zamieszczane na oficjalnych polskojęzycznych profilach ELEVEN SPORTS, nadawcy rozgrywek DFL w Polsce, na platformach mediów społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram. Udział w Konkursie oraz jego zasady regulowane są przez niniejszy regulamin („Regulamin”), który uczestnik („Uczestnik”) uznaje za wiążący z chwilą przystąpienia do Konkursu.
1.2 The Contest will be conducted from 18 December 2017 until 12 January 2018, 18:00 hours (CET). Any transmissions for the Contest received after the close for participation will not be considered.1.2 Konkurs będzie trwał od 18 grudnia 2017 do 12 stycznia 2018 do godz. 18:00 (CET). Wszelkie zgłoszenia do Konkursu otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

1.3 Participation is possible by posting of text, photo, image or video as reply to the central Contest video on DFL’s broadcaster ELEVEN SPORTS’ Polish-language official accounts at the social media platforms Facebook, Twitter and Instagram. This text, photo, image or video has to outline their own story of matchday and non-matchday fan rituals relating on how they watch or support their favorite Bundesliga teams. The use of the official Contest hashtag #ShowYourColors is mandatory for participation.

1.3 W Konkursie można wziąć udział poprzez zamieszczenie posta zawierającego tekst, obraz, zdjęcie lub film jako odpowiedź na post z filmem promującym Konkurs na oficjalnych polskojęzycznych profilach ELEVEN SPORTS na platformach mediów społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram. Tekst, zdjęcie lub film ma opowiadać o rytuałach odprawianych przez Uczestnika w dniu meczu lub przy innych okazjach związanych z oglądaniem i kibicowaniem ulubionym zespołom Bundesligi. Koniecznym warunkiem udziału w Konkursie jest użycie hasztagu #ShowYourColors.
1.4 All Users of the Contest which have shared their story will be able to win one of the following eight prizes.
 • First prize: Two tickets for a Bundesliga match of the winner’s choice in Germany for the second half of the season 2017/2018 (including travel from a major airport or train station near the winner’s residence to Germany, hotel accommodation for three nights and reasonable catering, as well as local and ground transportation in Germany from/to the airport, the hotel, the stadium and during other activities organized by DFL around the Bundesliga match visit) and two unsigned jerseys of this winner’s and his/her companion’s favorite Bundesliga team (the details are subject to Clause 3);
 • Second and third prize: Two times an official Adidas Bundesliga TorFabrik;
 • Fourth to eighth prize: Five times an unsigned jersey of players of the clubs of the Bundesliga.
1.4 Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili do Konkursu swoje opowieści, będą mieli możliwość wygrać jedną z ośmiu niżej opisanych nagród.
 • Nagroda główna dla głównego zwycięzcy: dwa bilety na wybrany przez głównego zwycięzcę mecz Bundesligi w Niemczech w drugiej połowie sezonu 2017/2018 (łącznie z podróżą z dużego portu lotniczego lub dworca kolejowego w pobliżu miejsca zamieszkania zwycięzcy do Niemiec, zakwaterowaniem w hotelu na trzy doby i rozsądnym zakresem wyżywienia, a także transportem lokalnym i naziemnym w Niemczech między lotniskiem, hotelem i stadionem oraz podczas innych aktywności organizowanych przez DFL podczas wyjazdu zwycięzcy na mecz Bundesligi) oraz dwie niepodpisane koszulki ulubionych zespołów Bundesligi – po jednej dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej
 • Nagrody dla laureatów miejsc drugiego i trzeciego: po jednej oficjalnej piłce Adidas Bundesliga TorFabrik dla każdego laureata;
 • Nagrody dla laureatów miejsc od czwartego do ósmego: po jednej niepodpisanej koszulce piłkarzy klubów Bundesligi.

1.5 An independent committee of DFL and ELEVEN SPORTS will pre-select 20 entries which stand out comparing to other entries, means they are particularly interesting, original and/or creative. Every member of this independent committee will then collect the eight winners by awarding points from 1 to 20 to these pre-selected entries. The points of all committee members will be added up. The entry with the most points will win the first prize, followed - in descending order - by the entries with the second-most points to the eighth-most points.  

1.5 Niezależne Jury DFL i ELEVEN SPORTS dokona wstępnej selekcji 20 zgłoszeń, które będą wyróżniać się wśród innych zgłoszeń, to jest będą szczególnie interesujące i / lub oryginalne i / lub kreatywne. Następnie, każdy członek wspomnianego niezależnego Jury wybierze spośród tych zgłoszeń osiem zgłoszeń i przyzna im punkty od 1 do 8 (8 punktów dla najlepszej według niego pracy). Punkty przyznane przez wszystkich członków Jury zostaną zsumowane. Głównym zwycięzcą konkursu zostanie autor zgłoszenia, które otrzyma największą liczbę punktów. Lauretami kolejnych miejsc zostaną autorzy zgłoszeń, które zajmą odpowiednio kolejne miejsca pod względem liczby punktów - drugi najwyższy wynik zostanie nagrodzony drugą nagrodą, trzeci najwyższy wynik - trzecią nagrodą, itp.  

1.6 An alternate winner will be selected by the independent committee of DFL and ELEVEN SPORTS from of the remaining entries of the pre-selection based on the criteria mentioned in Clause 1.5 in the following cases: (i) a winner has not reached the age of maturity, (ii) DFL demanded return of a prize that has already been granted in the situations described in Clause 2.4, (iii) a winner does not contact DFL after being notified within the period of time mentioned in Clause 3.2, (iv) the winner provide false personal information and/or (v) the winnercannot provide proof of the consents required under Clause 5.

1.6 Dodatkowy laureat zostanie wyznaczony przez niezależne Jury DFL i ELEVEN SPORTS spośród pozostałych zgłoszeń z listy 20 wstępnie wyselekcjonowanych zgłoszeń według kryteriów wspomnianych w klauzuli 1.5, jeśli: (i) okaże się, że laureat nie jest pełnoletni; (ii) DFL zażąda zwrotu nagrody, ponieważ została przyznana w sytuacji opisanej w klauzuli 2.4; (iii) laureat nie skontaktował się z DFL w ciągu dwóch tygodni od momentu, kiedy wysłana została do niego wiadomość o przyznaniu mu nagrody w sposób wspomniany w klauzuli 3.2; (iv) laureat podał fałszywe informacje na swój temat i / lub (v) laureat nie może dostarczyć udzielić zgód lub złożyć oświadczeń wymienionych w klauzuli 5.

2. Authorization to participate and win, countries

2. Warunki uczestnictwa i otrzymania nagrody

2.1 Only individuals who have reached the age of maturity and are resident in Poland are entitled to participate in the Contest.

2.1 Tylko osoby fizyczne, które osiągnęły pełnoletniość i mieszkają na stałe w Polsce, mają prawo do udziału w Konkursie.

2.2 Participation in the Contest is free of charge.

2.2 Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3 The User is responsible for the observation of the respective social medias’ guidelines and rules which are applicable on the User.

2.3 Uczestnik odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad i wytycznych obowiązujących Uczestnika w odpowiednich mediach społecznościowych.

2.4 Any false personal information provided by the User authorizes DFL to exclude him or her from the Contest.

Users who secure an illegal advantage over other Users or whose entries contain immoral, slanderous, discriminatory, disgusting or other illegal material or which show or call for legal activities or appear to conflict with the respective social media platform's terms of use will also be excluded from the Contest.

Automatic computer-generated entries, multiple entries or entries with more than one social media account are not permissible and will not be considered.

Employees of DFL and companies affiliated with DFL within the meaning of §§ 15 et seq. German Stock Corporations Act (Aktiengesetz, "AktG") and DFL Foundation, ELEVEN SPORTS and companies affiliated with ELEVEN SPORTS, employees of licensees, partners and sponsors, contractual partners of DFL, as well as the respective relatives of these employees are excluded from participation. DFL can demand return of prizes that have already been granted in all the above-mentioned situations.

2.4 Podanie przez Uczestnika nieprawdziwych informacji na swój temat upoważnia DFL do wykluczenia go z Konkursu.

Uczestnicy, którzy w sposób niedozwolony uzyskują przewagę nad innymi Uczestnikami lub których zgłoszenia zawierają treści niemoralne, zniesławiające, dyskryminujące, oburzające oraz inne bezprawne materiały, które wymagają działań prawnych, również zostaną wykluczeni z Konkursu.

Zgłoszenia generowane automatycznie przez komputer, wielokrotne uczestnictwo i zgłoszenia z więcej niż jednego konta w mediach społecznościowych są niedozwolone i nie będą rozpatrywane.

Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy DFL i spółek powiązanych z DFL w rozumieniu §§ 15 i nast. niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz, „AktG”) oraz członkowie Fundacji DFL, ELEVEN SPORTS i firm powiązanych z ELEVEN SPORTS, pracownicy licencjobiorców, partnerów i sponsorów, kontrahentów, a także krewni tych pracowników.

DFL może żądać zwrotu przyznanej wcześniej nagrody we wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach.

3. Prize notification

3. Powiadomienie o wygranej

3.1 Prizes are limited to one prize per winner.

3.1 Jeden laureat może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3.2 The winners will be selected until 21 January 2018 and notified by message through the respecitive social media platform. The winners are required to contact DFL within two weeks for the top prize (tickets for and travel to a Bundesliga match) and within four weeks for the other prizes (match balls, jerseys) after the notification has been sent. If the respective winner does not to so within the respective period of time after the notification has been sent, the respective prize will be forfeited and an alternate winner will be selected by the independent committee of DFL and ELEVEN SPORTS in accordance with Clause 1.6.

3.2 Laureaci zostaną wybrani do 21 stycznia 2018 i powiadomieni w wiadomościach wysłanych do nich poprzez właściwą platformę mediów społecznościowych. Główny zwycięzca, który otrzymuje nagrodę główną (bilety i wyjazd na mecz Bundesligi), musi skontaktować się z DFL w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania powiadomienia, a laureaci pozostałych nagród (piłki meczowe, koszulki) w ciągu czterech tygodni od daty wysłania powiadomienia. Jeśli laureat nie skontaktuje się z DFL w odpowiednim terminie od daty wysłania powiadomienia, nagroda przepada i na jego miejsce wybrany zostanie inny uczestnik Konkursu wedle wyłącznego uznania DFL, zgodnie z klauzulą 1.6.

3.3 The claim for the top prize is also lost if the top prize cannot be redeemed until the end of the season 2017/2018 due to reasons which lie solely in the person of the main winner or in the main winner's area of responsibility.

3.3 Roszczenie o wydanie nagrody głównej zostaje również utracone jeśli nagroda główna nie może zostać zrealizowana do końca sezonu 2017/2018 z przyczyn leżących wyłącznie po stronie laureata pierwszego miejsca lub w zakresie odpowiedzialności laureata pierwszego miejsca.

3.4 DFL will give its best effort to realize the visit of the main winner’s chosen match. However, there is no claim for the visit of a certain Bundesliga match. The final choice of the Bundesliga match is based on ticket availability on behalf of DFL.

3.4 DFL dołoży wszelkich starań, aby zrealizować przyjazd na mecz wybrany przez głównego zwycięzcę. Nie ma jednakże możliwości składania reklamacji dotyczących przyjazdu na konkretny mecz Bundesligi. Ostateczny wybór meczu Bundesligi uzależniony jest od dostępności biletów na rzecz DFL.

3.5 The claim for the prizes is not transferrable. A cash payout or payout with physical items is excluded.

3.5 Prawo do nagrody jest niezbywalne. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu w postaci gotówki lub przedmiotów fizycznych.

3.6 The travel included in the top prize must begin and end at the same major airport or train station. The main winner is responsible for ground transportation to/from the airport or the train station at point of origin. The airline will be selected at the sole discretion of DFL. Once the main winner’s tickets have been issued, any change fee must be paid by the main winner if he/she wishes to change flights or dates of travel.

3.6 Podróż będąca częścią nagrody głównej musi rozpocząć się i zakończyć na tym samym dużym lotnisku lub dworcu kolejowym. Główny zwycięzca jest odpowiedzialny za transport naziemny z i na lotnisko lub dworzec kolejowy w miejscu rozpoczęcia podróży. Linie lotnicze zostaną wybrane przez DFL wedle własnego uznania. Po wystawieniu biletów dla głównego zwycięzcy ewentualne opłaty za zmiany lotu lub daty podróży będące jego decyzją muszą zostać poniesione przez głównego zwycięzcę.

3.7 All other expenses and any incidental costs are at the main winner’s responsibility, including local and ground transportation from/to the major airport or train station near the main winner’s residence, telephone/internet, additional food, room-services charges, parking fees, insurances, visa and gratuities.

3.7 Wszelkie inne wydatki i koszty dodatkowe pokrywane są przez głównego zwycięzcę, w tym lokalny transport naziemny z i na duże lotnisko lub dworzec kolejowy w pobliżu miejsca zamieszkania głównego zwycięzcy, a także opłaty za telefon/ Internet, dodatkowe wyżywienie, obsługę hotelową, parking, ubezpieczenie, wizę i napiwki.

3.8 The main winner is solely responsible for having any necessary travel documents (e.g. passport, visa etc.).

3.8 Główny zwycięzca jest odpowiedzialny za posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów podróży (np. paszportu, wizy itp.).

3.9 All taxes in relation with a prize must be borne by the respective winner.

3.9 Wszelkie podatki związane z wygraniem nagrody głównej muszą zostać uiszczone przez głównego zwycięzcę.

3.10 In the event that a prize is redeemed through retailers or other providers, DFL is entitled to share the contact data of the respective winner with the respective retailer or provider so that they can contact the respective winner.

3.10 W przypadku, gdy nagroda będzie realizowana za pośrednictwem sprzedawców detalicznych lub innych dostawców, DFL ma prawo do udostępnienia danych kontaktowych danego laureata danemu sprzedawcy lub dostawcy, aby ten mógł skontaktować się z danym laureatem.

4. Privacy, consent in visual and audiovisual recordings

4. Prywatność, zgoda na nagrania wizualne i audiowizualne

4.1 The respective winner consents to the publication of his or her social media user name, first name and the first alphabetic character of the surname, as well as the country in the official tele media and social media of DFL and ELEVEN SPORTS.

4.1 Każdy laureat wyraża zgodę na publikację używanej przez niego nazwy użytkownika mediów społecznościowych, imienia, pierwszej litery nazwiska oraz kraju zamieszkania w oficjalnych multimediach i mediach społecznościowych DFL i ELEVEN SPORTS.

4.2 The main winner agrees that DFL or a third party named by DFL can produce visual and/or audiovisual recordings during the trip. The main winner grants to DFL the exclusive right to exploit these recordings commercially and for non-commercial purposes without any restriction in time and territory either by itself or through licensees and partners of DFL (i.e. cooperation, media and marketing partners), as well as the clubs of the Bundesliga and Bundesliga 2. The exploitation can take place in every physical form (especially production and dissemination of all digital and analogue media formats) and every non-physical form (especially broadcast, public communication or accessibility, for example, as download or streaming) in all media and on all platforms. The use is expressly limited in content to showing the main winner in this capacity.

4.2 Główny zwycięzca zgadza się, aby DFL lub osoba trzecia wskazana przez DFL tworzyła materiały wizualne i/lub audiowizualne dokumentujące podróż głównego zwycięzcy. Główny zwycięzca udziela DFL wyłącznego prawa do wykorzystania tych nagrań w celach komercyjnych i niekomercyjnych bez żadnych ograniczeń czasowych ani terytorialnych bezpośrednio przez DFL lub przez licencjobiorców i partnerów DFL (tj. partnerów współpracujących, medialnych i marketingowych), jak również przez kluby Bundesligi i 2. Bundesligi. Nagrania mogą być wykorzystywane w dowolnej formie fizycznej (zwłaszcza produkcja oraz dystrybucja wszelkich formatów cyfrowych i analogowych) oraz niefizycznej (zwłaszcza transmisje, środki masowego przekazu oraz udostępnianie, np. możliwość pobierania nagrań lub ich przesyłania strumieniowego) we wszystkich mediach i na wszystkich platformach. Treść wykorzystywanych nagrań ograniczona jest wyłącznie do przedstawienia głównego zwycięzcy w charakterze laureata Konkursu.

4.3 After having received the respective prize, DFL would like the respective winner to do a social media post which DFL and ELEVEN SPORTS would like to share, to repost and/or to retweet on their official social media channels. Clause 5.6 applies.

4.3 Po otrzymaniu danej nagrody DFL poprosi odpowiedniego laureata do umieszczenia posta w mediach społecznościowych, który DFL i ELEVEN SPORTS będą chciały udostępnić, „repostować” lub „retweetować” w swoich oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych. Zastosowanie ma punkt 5.6.

4.4 DFL will observe the provisions in the law on data protection and data safety. All data provided by the User by participating in the Contest will be solely collected, processed and stored for the conduction of the Contest and deleted afterwards, unless it has been publicly published by DFL, ELEVEN SPORTS and/or the respective winner in accordance with these Ts&Cs.

4.4 DFL zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Wszelkie dane wprowadzone przez Uczestnika podczas udziału w Konkursie zostaną jedynie zapisane, przetworzone i zabezpieczone na czas przeprowadzenia Konkursu oraz usunięte po jego zakończeniu, chyba że zostaną opublikowane publicznie przez DFL, ELEVEN SPORTS i/lub danego uczestnika w oficjalnych mediach telekomunikacyjnych i mediach społecznościowych DFL i ELEVEN SPORTS zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. Rights to submitted content

5. Prawa do przekazanych treści

5.1 The User irrevocably transfers to DFL and ELEVEN SPORTS, without any limitation in terms of time and territory, all rights of use, exploitation, rights to protection of work product and other rights (including all future rights) to the content submitted for the Contest (e.g. submitted manuscripts, texts, images, illustrations, video sequences, audio documents and other contributions of any kind) to the extent necessary for using and exploiting the submissions especially for publication on the respective social media platform, as well as in other official tele media and social media of DFL and ELEVEN SPORTS. DFL and ELEVEN SPORTS are especially entitled to reproduce, disseminate, display the content, publicly as well as privately communicate the content, broadcast the content and include it and access it in a data base, including the right to sublicense and process as well as to deliver to any users. The grant of the right of use includes both known as well as unknown types of use and exploitation and is granted without regard to the technology used for transmission and storage, e.g.

 • use in media of all kinds (in print media, television in all methods of distribution, in the internet using all formats, in intranet, in digital newsletters, on CD, DVD, blue-ray or other storage media),
 • for the purposes of reporting or entertainment, advertising for products, services or for ideas, other opinions and views, for educational purposes
 • without regard to whether the purposes or products, services or intellectual content already existed or was known at the time of submitting the content.

DFL and ELEVEN SPORTS are also authorized to use the content in video and photographic montages by removing or adding parts of the video or images as well as to manipulate original photographs.

5.1 Uczestnik nieodwołalnie przenosi na DFL i ELEVEN SPORTS, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszystkie prawa do użytkowania, eksploatacji, prawa do ochrony efektów pracy i inne prawa (w tym wszystkie przyszłe prawa) do treści zgłoszonych do Konkursu (np. nadesłane manuskrypty, teksty, obrazy, ilustracje, sekwencje filmowe, dokumenty dźwiękowe i inne zgłoszenia dowolnego rodzaju) w zakresie niezbędnym do wykorzystania i eksploatacji zgłoszeń, w szczególności w zakresie publikacji na odpowiedniej platformie mediów społecznościowych, a także w innych oficjalnych mediach telekomunikacyjnych i mediach społecznościowych DFL i ELEVEN SPORTS. DFL i ELEVEN SPORTS są w szczególności uprawnione do powielania, rozpowszechniania, wyświetlania treści, publicznego i prywatnego komunikowania treści, nadawania treści oraz włączania ich do bazy danych i korzystania z nich w bazie danych, co obejmuje również prawo do udzielania sublicencji i przetwarzania, a także do dostarczania dowolnym użytkownikom. Udzielenie prawa do użytkowania obejmuje zarówno znane, jak i nieznane rodzaje użytkowania i eksploatacji, a jego udzielenie następuje bez względu na technologię stosowaną do przesyłania i przechowywania, np.
 • wykorzystanie w mediach wszelkiego rodzaju (w mediach drukowanych, w telewizji we wszystkich sposobach jej rozpowszechniania, w Internecie przy użyciu wszystkich formatów, w intranecie, w cyfrowych newsletterach, na płytach CD, DVD, blue-ray lub innych nośnikach pamięci),
 • do celów sprawozdawczych lub rozrywkowych, reklamowania produktów, usług lub pomysłów, opinii i poglądów politycznych lub innych, do celów edukacyjnych,
 • niezależnie od tego, czy cele lub produkty, usługi lub treści intelektualne istniały lub były znane w chwili przekazania treści.

DFL i ELEVEN SPORTS są również upoważnione do korzystania z treści w montażach filmów i zdjęć opracowanych poprzez usunięcie lub dodanie części filmu lub obrazów oraz manipulowanie oryginalnymi zdjęciami.

5.2 There is no claim that the content will be used. DFL and ELEVEN SPORTSassume no obligation to publish. DFL and ELEVEN SPORTS are entitled, but not required, to state the name of the author of content or the names of the persons shown in the content in free discretion of DFL and ELEVEN SPORTS.

5.2 Roszczenie o wykorzystanie treści jest wykluczone. DFL i ELEVEN SPORTS nie są zobowiązane do publikacji. DFL i Eleven Sports mają prawo, lecz nie obowiązek, wskazania autora treści lub nazwisk osób ukazanych w treści według swobodnego uznania DFL i ELEVEN SPORTS.

5.3 The User waives any royalty payments in any form and does not assert any claims whatsoever.

5.3 Uczestnik zrzeka się wszelkich opłat licencyjnych w jakiejkolwiek formie i wszelkich roszczeń z tego tytułu.

5.4 The User confirms that its submission consists of the User's own work and that all materials and information used by the User to prepare the submission do not violate intellectual property rights or moral or other general or other rights of third parties.

5.4 Uczestnik potwierdza, że jego zgłoszenie składa się z własnej pracy Uczestnika oraz że żadne materiały i informacje wykorzystane przez Uczestnika do przygotowania zgłoszenia nie naruszają praw własności intelektualnej lub moralnych lub innych ogólnych lub innych praw osób trzecich.

5.5 The User confirms that the User has not entered into any agreements with third parties which would adversely affect the right of DFL and ELEVEN SPORTS to use the User's submission.

5.5 Uczestnik potwierdza, że nie zawarł żadnych umów z osobami trzecimi, które miałby wpływ na prawo DFL i ELEVEN SPORTS do wykorzystania zgłoszenia Uczestnika.

5.6 The User will make sure that all persons whose pictures are used in the User's submission have consented to the use and have waived all rights to the pictures, videos or other media. If the relevant persons have not reached the age of maturity, the User must obtain the consent of a parent or guardian.

5.6 Uczestnik upewni się, że wszystkie osoby, których zdjęcia zostały użyte w zgłoszeniu Uczestnika, wyraziły zgodę na wykorzystanie i zrzekły się wszelkich praw do zdjęć, filmów lub innych mediów. Jeżeli te osoby nie osiągnęły pełnoletniości Uczestnik musi uzyskać zgodę ich rodzica lub opiekuna.

5.7 If the User cannot provide proof of the above mentioned consents, the User may be disqualified and/or loose the User's claim to the prize.

5.7 Jeśli Uczestnik nie będzie w stanie udowodnić powyższych zgód, może zostać zdyskwalifikowany i/lub utracić prawo do nagrody.

6. Warranty and liability

6. Gwarancja i odpowiedzialność

The following provisions apply for warranty and liability of DFL for the Contest provided free of charge, regardless of the legal basis:

Niezależnie od podstawy prawnej, następujące przepisy mają zastosowanie w zakresie gwarancji i odpowiedzialności DFL podczas trwania Konkursu:

6.1 The liability of DFL is limited in amount to the harm typically foreseeable when concluding the contract in the case of minor negligent violation of primary duties [Kardinalpflichten] (i.e. material duties which must be fulfilled by DFL and which are of major importance for achieving the purpose of the Contest or which must be complied with by DFL and which, if violated, can result in endangering achievement of the purpose of the contract). DFL is not liable for minor negligent violation of other duties.

6.1 Odpowiedzialność DFL ograniczona jest pod względem kwoty do strat na ogół przewidywalnych w chwili zawierania umowy w przypadku drobnego zaniedbania podstawowych obowiązków [Kardinalpflichten] (tj. obowiązków materialnych, które muszą zostać wypełnione przez DFL i które mają istotne znaczenie dla osiągnięcia celu Konkursu lub które muszą być przestrzegane przez DFL oraz których naruszenie może zagrażać realizacji celów umowy). DFL nie ponosi odpowiedzialności za drobne zaniedbania pozostałych obowiązków.

6.2 DFL assumes no warranty for defects in substance and/or defects in title with regard to the prizes. The respective winner can only assert warranty claims against the respective supplier. If a prize is provided by a partner, DFL is also not liable for any insolvency of this partner and the consequences of insolvency. Exclusion of the above liability for defects in substance and/or defects in title on the part of DFL does not apply if the defect in title or in the item was fraudulently not disclosed by DFL.

6.2 DFL nie udziela żadnej gwarancji na wady fizyczne i/lub prawne nagród. Zwycięzca może dochodzić roszczeń gwarancyjnych jedynie wobec poszczególnych dostawców. Jeśli nagroda zapewniana jest przez partnera, DFL nie ponosi również odpowiedzialności za niewypłacalność partnera oraz wszelkie konsekwencje takiej niewypłacalności. Wyłączenie DFL z odpowiedzialności za wady fizyczne i/lub prawne nie ma zastosowania, jeżeli wada prawna lub fizyczna została oszukańczo zatajona przez DFL.

6.3 The above limits and exclusions on liability and warranties do not apply in cases in which liability is mandated by law, especially in the case of culpable injury to life, physical integrity and health or claims under the German Product Liability Act [Produkthaftungsgesetz]. To the extent that the liability of DFL is excluded or limited, this also applies for the personal liability of corporate bodies, employees, representatives and agents.

6.3 Powyższe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji nie mają zastosowania w przypadkach, w których odpowiedzialność przewidziana jest przez prawo, zwłaszcza w przypadku zawinionego zagrożenia życia, sprawności fizycznej i zdrowia lub roszczeń wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt [Produkthaftungsgesetz]. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności DFL dotyczy również w takim samym stopniu osobistej odpowiedzialności organów korporacyjnych, pracowników, przedstawicieli i agentów.

7. Other provisions

7. Inne przepisy

7.1 DFL reserves the right to interrupt or shut down the Contest at any time without stating reasons. Especially reasons involving technology and/or legal matters, as a result of which the Contest can no longer be properly conducted, can be the basis for the end of the Contest.

7.1 DFL zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Podstawę do zakończenia Konkursu mogą stanowić szczególnie przyczyny związane ze sprawami technicznymi i/lub kwestiami prawnymi, w wyniku których Konkurs nie może zostać prawidłowo przeprowadzony.

7.2 The Contest is not connected to Facebook, Twitter and Instagram and is not sponsored, supported or organized in any way by the respective social media platform. The aforementioned social media platforms are not the contact person for the Contest. Questions regarding the Contest have only be addressed to DFL at info@bundesliga.com.

7.2 Konkurs nie jest powiązany z Facebookiem, Twitterem oraz Instagramem i nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez daną platformę mediów społecznościowych. Wymienione powyżej platformy mediów społecznościowych nie są osobą kontaktową dla Konkursu. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować wyłącznie do DFL na adres info@bundesliga.com.

7.3 The English version of the Ts&Cs is the binding one. The Polish translation of the Ts&Cs should only allow the Users to familiarize themselves with the Ts&Cs.

7.3 Polskie tłumaczenie ma na celu jedynie ułatwienie uczestnikom zapoznania się z zasadami Konkursu. Wersją wiążącą pod względem prawnym oraz stanowiącą podstawę do rozstrzygania jakichkolwiek sporów jest wersja angielska.

7.4 Legal recourse is excluded. Only the law of the Federal Republic of Germany applies.

7.4 Dochodzenie praw na drodze sądowej jest wykluczone. Zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

7.5 Place of performance for the Contest is the registered office of DFL.

7.5 Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest siedziba DFL.